×

Over de Aanpak

Nu technologie steeds meer verweven raakt met onze levens, roept dat ook steeds vaker ethische vragen op. We zien overal waardenkaders ontstaan, maar in hoeverre zijn die bruikbaar in de dagelijkse praktijk? De gewenste inzet van een technologie is immers in iedere praktijk weer net even anders. De Aanpak Begeleidingsethiek is ontwikkeld om juist vanuit die unieke context met de mensen die erbij betrokken zijn ethisch handen en voeten te geven aan een technologie. Daarmee sluit de aanpak ook nauw aan bij de dynamiek van innovatie: technisch én sociaal.

Bij de Aanpak Begeleidingsethiek horen een aantal kernwoorden:

  • Praktijk: de aanpak begint bij concrete technologische toepassingen in een concrete context. Hoe werkt de technologie precies en wie neemt op basis daarvan welke beslissingen?

  • Participatief: In de aanpak hebben betrokkenen de lead; burgers, professionals, management/beleid en technici die betrokken zijn bij de toepassing van een technologie. Zíj kennen de positieve en negatieve effecten in de praktijk, zij brengen de verschillende waarden in en hebben vaak een deel van de oplossingskracht.

  • Constructief: via de aanpak zoeken de deelnemers samen naar ethische handelingsopties; via (her)ontwerp van de technologie, door het maken van (beleidsmatige) afspraken en door het aanpassen van ons eigen gedrag.

Learning community

De Aanpak Begeleidingsethiek is van en voor iedereen die ermee wil werken. Bovendien is er ook een netwerk rondom de Aanpak ontstaan, met verschillende subnetwerken.

Platform Ethiek en Digitalisering
Het Platform Ethiek en Digitalisering heeft in 2018 het initiatief genomen tot de ontwikkeling van de Aanpak en wordt voorgezeten door Daniël Tijink en professor Peter-Paul Verbeek. Het Platform bestaat uit vertegenwoordigers op hoog bestuurlijk niveau, vanuit overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Zij houden zich bezig met het breder agenderen en (bestuurlijk) inbedden van ethiek en digitalisering.

De moderatoren en initiatiefnemerscommunity
Meer dan 100 mensen volgden de basiscursus moderator/initiator. Moderatoren begeleiden sessies begeleidingsethiek, initiatiefnemers nemen binnen organisaties de lead voor het organiseren van een sessie. Deze community is de motor achter verbeteringen van de methode en het gebruik ervan en komt elke zes weken bijeen.

Betrokkenen
Mensen die deel hebben genomen aan sessies zijn regelmatig geïnteresseerd in de ontwikkelingen rond begeleidingsethiek. Zij melden zich aan bij de nieuwsbrief en kunnen worden uitgenodigd bij events.

Wetenschap
Er is steeds meer interesse vanuit de wetenschap in de Aanpak Begeleidingsethiek en vanuit het Platform zijn wetenschappelijke verbindingen gelegd. Zo is er onderzoek gedaan naar een aantal cases en schreven verschillende stagiaires hun scripties. We komen graag in contact met academici die geïnteresseerd zijn in een samenwerking.